Facebook Pixel CodePRIVACY POLICY

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Spółkę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Administratorem Twoich danych osobowych jest ("Administrator")

Rohe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200 lok. 324, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 0000486905, posiadająca numer NIP: 9512397152 oraz nr Regon: 362364121.


1. SKRÓTY I DEFINICJE

 • Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności i ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 • RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1)
 • Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 • Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 • Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.


2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – zasady ogólne

Chroniąc Twoje dane osobowe kierujemy się zasadami:

 • Legalności – dbamy o ochronę prywatności i przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem;
 • Bezpieczeństwa  - zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie;
 • Praw jednostki – umożliwiamy Ci realizację Twoich praw wynikających z przetwarzania Twoich danych przez Administratora  i realizujemy te prawa;
 • Rozliczalności – dokumentujemy to w jaki sposób spełniamy obowiązki, aby móc wykazać zgodność 


3. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz nabyć jedną z naszych nieruchomości, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora w celu doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży.

Administrator przetwarza Twoje dane, a w szczególności takie dane jak: 

 • Imię i nazwisko,
 • Nr telefonu,
 • Adres email,
 • Informacje dotyczące sposobu zapłaty,
 • Dane płatnicze,

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem i realizowaniem inwestycji  („Inwestycja”).


Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, powodem przetwarzania Twoich danych osobowych może to być:

 • Przygotowanie do zawarcia umowy,
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter – jeżeli wyraziłeś na to zgodę,
 • Realizowanie umowy.


Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.


Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane, brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy 


Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili, również tym samym kanałem komunikacyjnym, którym zgoda została przez Ciebie udzielona

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


4. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • otrzymania ich kopii,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku, gdy przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
   

A także:

 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

6. CIASTECZKA


Nasza strona internetowa, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia,


Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.


Ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji


Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto, odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 

 

7. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim oraz innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług na odległość. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami czy też upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielonego Podwykonawcom. W tym zakresie, dane osobowe będą przekazywane zwłaszcza pracownikom Administatora, na których umowa zawarta z Administratorem nakłada obowiązek ochrony danych osobowym lub współpracownikom/pracownikom Administratora którym powierzono pisemne przetwarzanie danych osobowych, co więcej mogą być one przekazywane podmiotom, dzięki którym Administrator jest w stanie świadczyć usługi – do podmiotów świadczących usługi hostingowe, pocztowe, kurierskie, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. do Sądów lub organów ścigania – w przypadku gdy jest to uzasadnione.


Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • hurtownie,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: natura@rohe.pl